کتاب مدیریت سالن های زیبایی - جلد دوم

35,000 تومان

جهت تهیه و سفارش کتاب با شماره تلفن ۷۹الی ۷۷۵۱۴۱۷۶تماس حاصل نمایید یا از لینک زیر مستقیم ثبت سفارش کنید تا برای شما ارسال شود.

کتاب مدیریت سالن های زیبایی - جلد دوم

فصل اول : نگرشی به مدیریت کسب و کار

اهداف کسب و کار
نگرش کسب و کار
مدیریت
برنامه ریزی
رازهای موفقیت

فصل دوم : راه اندازی یک سالن زیبایی

انتخاب محل
انتخاب نام
نشخیص شغلی
ایجاد وجه تمایز
اخذ مجوز
ضوابط سالن های زیبایی
مراحل صدور مجوز

فصل سوم : شرحی بر حقوق کار

درک مفهوم نیاز با احتیاج
تعریف کار در علم اقتصاد
علم حقوق چیست ؟

فصل چهارم : پرسنل مشمول قانون کار

تعریف قانونی
تعهدات کارگر و کارمند
مقررات انظباطی

فصل پنجم : شناسایی کارفرمایان

تعریف قانونی
کارفرمایان خصوصی و دولتی
کارفرمایان حقیقی و حقوقی
تکالیف و تعهدات کارفرمایان

فصل ششم : قرارداد کار

قرارداد کار در قانون کار
ویژگی های قرارداد کار
مشروعیت قرارداد کار
نکات ضروری
دوره آزمایشی پرسنل

فصل هفتم:

تعلیق قرارداد کار
ارکان تعلیق
شرایط و آثار تعلیق

فصل هشتم : خاتمه قرارداد کار

فوت کارگر
بازنشستگی
ازکارافتادگی
پایان قراردادکار

استعفا
سنوات پرسنل

فصل نهم :آیین نامه انضباطی

تعریف قانونی
مقررات آیین نامه

فصل دهم : پرداخت حقوق و مزایا

تعریف حق السعی
مزد و تعریف آن
مزایای مشمول کسر حق بیمه
مزد ساعتی و نیمه وقت
حداقل حقوق و مزایا

فصل یازدهم : برداشت از حقوق

موارد قانونی برداشت از حقوق
آثار و قوانین برداشت غیر مجاز

فصل دوازدهم : شرایط و ساعات کار

ساعات کار روزانه پرسنل
اضافه کاری و شرایط ارجاع

فصل سیزدهم : تعطیلات و مرخصی ها

مرخصی استحقاقی کارگران
نحوه استفاده از مرخصی
مرخصی بدون حقوق
تعطیلات رسمی کارگران
مرخصی استلاجی و اضطراری

فصل چهاردهم : تفکیک پرسنل سالن های زیبایی

پرسنل ثابت سالن های زیبایی
پرسنل درصدی سالن های زیبایی
کارآموزان در سالن های زیبایی
پرسنل ساعتی سالن های زیبایی
پرسنل درصدی مشمول قانون کار

فصل پانزدهم :نحوه انعقاد قرارداد با پرسنل سالن های زیبایی

ماهیت قرارداد کار در سالن های زیبایی
قرارداد کار موقت
نحوه تنظیم قرارداد با پرسنل درصدی سالن های زیبایی
قرارداد پرسنل ثابت و حقوق بگیر
قرارداد کار دائم در سالن های زیبایی

فصل شانزدهم : تسویه حساب با پرسنل سالن های زیبایی

تسویه حساب با پرسنل ثابت و حقوق بگیر
تسویه حساب اداری در سالن های زیبایی
تسویه حساب مالی در سالن های زیبایی
پاداش در سالن های زیبایی
رضایت نامه شغلی
تسویه حساب با پرسنل درصدی سالن های زیبایی

فصل هفدهم : مدیریت منابع انسانی

اهمیت مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی چیست
فلسفه مدیریت منابع انسانی
اهداف در رویکردها

فصل هجدهم : آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

وظایف قانونی مدیران و کارفرمایان
افراد مشمول بیمه تامین اجتماعی
انواع بیمه ها
جرایم و مجازاتها

فصل نوزدهم : اشتباهات رایج مدیران سالن های زیبایی

اشتباه در قرارداد های کار
اخذ چک و سفته سفید امضا
عدم بیمه نمودن پرسنل
فسخ غیر قانونی قرارداد کار

فصل بیستم : تفاوت لوگو با نام و برند تجاری

تعاریف و اهمیت ها
حق استفاده