جزوه آموزشی تامین اجتماعی و امور بیمه ای کارگران

29,000 تومان

تامین اجتماعی در سراسر تاریخ خود هیچ گاه از تغییر باز نمانده است. با اینحال، امروزه، پس از یک قرن از عمر تامین اجتماعی، تبدیل “تامین اجتماعی برای همگان” به واقعیت، یک چالش می باشد.
مخاطب : مدیران ، کارفرمایان ، مدیران مالی و اداری شرکتها و سازمانها
نوع محصول: جزوه آموزشی تامین اجتماعی
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
قیمت:  29/000 تومان

جزوه آموزشی تامین اجتماعی و امور بیمه ای کارگران

تامین اجتماعی چیست؟

تامین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می گردد که توسط قانون، و یا هرگونه توافق الزام آور برقرار شده باشد و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تامین درآمد مالی در مواجه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد.  تامین اجتماعی می تواند خدمات درمانی در حوزه پیشگیری و درمان را نیز ارائه کند.
بنا بر تعریف ارائه شده از سوی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، تامین اجتماعی می تواند شامل برنامه های بیمه اجتماعی، برنامه های حمایت اجتماعی، برنامه های همگانی، برنامه های تعاونی، صندوق های ملی احتیاط، و سایر طرح ها از جمله رویکردهای مبتنی بر بازار گردد، که بنا بر روش یا قانون ملی، بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک کشور را تشکیل می دهند. 

حق همگانی

اولین برنامه های تامین اجتماعی مبتنی بر بیمه اجباری در اواخر قرن ١٩ در اروپا بنا نهاده شدند. با اینحال، گسترش هر چه بیشتر برنامه های ملی تامین اجتماعی در سراسر جهان، که عمدتا نتیجه مستعمره زدایی و تاسیس دولت های مستقل جدید پس از جنگ جهانی دوم بود طی قرن بیستم صورت پذیرفت. گسترش تامین اجتماعی مورد حمایت کنوانسیون ها و دستگاه های بین المللی گوناگونی قرار گرفته است و شناخت تامین اجتماعی به مثابه حقق اساسی بشر  به بیانیه جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨ باز می گردد. در چندین کشور از جمله آلمان و برزیل، تامین اجتماعی حقی است که توسط قانون اساسی تضمین می گردد. امروزه، بیشتر کشورها دارای اشکالی از سیستم های تامین اجتماعی می باشند. رایج ترین برنامه در سراسر جهان، برای مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بازماندگان به همراه برنامه هایی برای ارائه مزایا به آسیب های ناشی از کار و بیماری های حرفهه  ای، بیماری و بارداری، کمک عائله مندی و بیکاری می باشد.